హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద గొడుగులు అందచేయటం జరిగింది.

What is your opinion?