హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో కార్యాలయం వద్ద పలువురు కార్మికులకు మాస్కులతో పాటు బిస్కెట్లను పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?