హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో లింగంపల్లి, చందానగర్, నల్లగండ్ల ప్రాంతాలలో మాస్కులను పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?