హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పలు కుటుంబాలకు నిత్యావసర వస్తువులను పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?