హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పలు కుటుంబాలకు మాస్కులతో పాటు బిస్కెట్లను పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?