హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో భవన నిర్మాణ కార్మికులకు మాస్కులు పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?