హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో 50 కుటుంబాలకు బియ్యం పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?