హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పలు కుటుంబాలకు బియ్యంతో పాటు నిత్యావసర సరుకుల పంపీణీ.

What is your opinion?