పలు కుటుంబాలకు బియ్యంతో పాటు మాస్కులు అందచేయటం జరిగింది.

What is your opinion?