గంగారంతో పాటు హోప్ కార్యాలయం వద్ద 50 కుటుంబాలకు బియ్యం పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?