హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పలు కుటుంబాలకు నిత్యావసర సరుకులతో పాటు మాస్కులు అందచేయటం జరిగింది.

What is your opinion?