హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తో కలిసి మహబుబ్ నగర్ పట్టణంలో గొడుగులతో పాటు మాస్కులను పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?