జన్మదిన వేడుకులను పురస్కరించుకొని హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?