హోప్ ఫౌండేషన్ 3 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సంధర్బంగా నేడు పలువురికి చీరలు, గొడుగులు పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?