హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మేల్యే అరేకపూడీ గాంధీ గారికి యన్ 95 ఫిల్టర్ మాస్కులు, గొడుగులను అందచేయడం జరిగింది…

What is your opinion?