హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పలువురికి బియ్యంతో పాటు మాస్కులు, గ్లౌజులను అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?