సన్ షైన్ స్కూల్ లో నిర్వహించిన ఆక్షరాభ్యాస కార్యక్రమంలో కార్పొరేటర్ రాగం నాగేెెందర్ యాదవ్, మిరియాల రాఘవరావు, స్కూల్ కారస్పాండెంట్ పవన్ తో కలిసి పాల్గొనడం జరిగింది.

What is your opinion?