హోఫ్ ఫౌండేషన్ ద్వారా పిజెఅర్ స్టేడియం అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగి రమేశ్ కూతురు వివాహానికి సహయార్దం రూ 5. వేల నగదును అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?