హోప్ ఫౌండేషన్ అద్వర్యంలో హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యలయంలో పారిశుద్ద్య కార్మికులకు పండ్లతో పాటు విద్యార్థులకు నోట్ పుస్తాకాలను అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?