హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పలువురికి మాస్కులను అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?