హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా Shabad Govt School పదవ తరగతి విద్యార్థులకు పరీక్ష ప్యాడ్ లను అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?