హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా డాన్స్ పోటీల్లో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిన చిన్నారులకు నగదు బహుమానం.

What is your opinion?