గ్రేటర్ హైదరాబాద్ చందానగర్ సర్కిల్ 21 టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంకు హోప్ ఫౌండషన్ నుండి వాటర్ కూలర్ అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?