హోప్ ఫౌంఢేషన్ ద్వారా Chandanagar Police Station సిబ్బందికి గొడుగులు, మాస్కులు అందచేయటం జరిగింది.

What is your opinion?