హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద తెలంగాణ రాష్ట్ర అవిర్భవ దినోత్సవ వేడుకలు…

What is your opinion?