హాకీ క్రీడ పట్ల శ్రద్ద చూపిస్తున్న చిన్నారులకు హాకీ క్రీడ సామగ్రి కోసం రూ 20 వేల రూపాయలను అందచేసిన తెలంగాణ హాకీ అధ్యక్షుడు కొండ విజయ్ కుమార్

What is your opinion?