నేను పనిచేస్తున్న మా ఆంధ్రప్రభ కార్యాలయంలో హాకీ అధ్యక్షునిగా ఎన్నిక అయినందుకు సన్మానం చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?