స్వామి వారి భక్తులకు శేషవస్త్రం తో పాటు శ్రీనివాస కళ్యాణం Photo అందచేయడం జరిగింది. స్వామి వారి భక్తులచే తిరుమల తిరుపతి ప్రసాదం స్వీకరించడం జరిగింది.

What is your opinion?