హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో షాబాద్ మండల కేంద్రంలో ఇఫ్తార్ పార్టీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది .

What is your opinion?