హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు గొడుగులు అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?