హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా హుడాకాలనీ కి చెందిన రమేష్ బాబు కుటుంబానికి స్వామి వారి దర్శనం తో పాటు స్వామి వారి శేష వస్త్రము అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?