హోప్ ఫౌండేషన్ తరఫునపేద విద్యార్థుల చదువు కోసం 30 వేల రూపాయలు అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?