హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా నిత్యావసర వస్తువులను అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?