డాక్టర్ బి. ఆర్. అంబేద్కర్ కి నివాళులు అర్పిస్తూ.

What is your opinion?