కరోనా పై పోరులో కవచాలై నిలుస్తున్న కార్మిక లోకానికి మే డే శుభాకాంక్షలు. హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో  కార్మికులకు చీరలు అందచేయడం జరిగింది…

What is your opinion?