లయన్స్ క్లబ్ హోప్ తరుపున రూ. 10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేత.

What is your opinion?