ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థికి లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ద్వారా 20 వేల రూపాయల ప్రోత్సాహకం అందచేత.

What is your opinion?