హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నల్లగండ్లలో మాస్కులను పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?