హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పలు కుటుంబాలకు బియ్యంతో పాటు, N-95 మాస్కులు అందచేయటం జరిగింది.

What is your opinion?