లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ మంజీరా ఆద్వర్యంలో పారిక్ ప్లాజా లో
నిర్వహించిన మెుక్కలు నాటే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న లయన్స్ క్లభ్ జోన్ చైర్మెన్ లయన్ కొండ విజయ్ కుమార్.

What is your opinion?