మాస్టర్ ఆథ్లెటిక్ క్రీడల్లో భాగంగా చందానగర్ లో నిర్వహించిన ఆథ్లెటిక్ ఎంపిక కార్యక్రమంలో షార్ట్ పూట్, హ్యామర త్రో, డిస్క్ విభాగాలలో పాల్గొనడంతో పాటు రాష్ట్ర పోటీలకు ఎంపిక కావడం జరిగింది.

What is your opinion?