మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేయడం జరిగింది…

What is your opinion?