మహబుబ్ నగర్ లో స్థానికులచే సన్మానం.

What is your opinion?