ఫలహారం బండి ఊరేగింపు కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది.

What is your opinion?