హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థినికి ఆర్తిక సాయం.

What is your opinion?