హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మూడవ రోజు తారానగర్, ఇందిరానగర్, నల్లగండ్ల, లింగంపల్లి ప్రాంతాలలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీచేయటం జరిగింది.

What is your opinion?