నా యెక్క వివాహా దినోత్సవం పురస్కరించుకొని అన్నదాన కార్యక్రమం, హిజ్రాలకు గొడుగులు, మాస్కులను పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?