హోఫ్ ఫౌండేషన్ ద్వారా సోషల్ డిస్టెంన్స్ మెయింటెన్ చేస్తూ నల్లగండ్ల, చందానగర్ ప్రాంతాలలో పలువురు వాచ్ మెన్ లకు బియ్యం పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?