జై బోలో హనుమాన్ మహరాజ్ కి జై…..హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో గంగారం హనుమాన్ దేవాలయంలో పూజారులకు, సిబ్బందికి N 95 మాస్కులతో పాటు గొడుగులను అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?