ఓకవైపు క్రీడల్లో రాణిస్తూ, మరో వైపు విద్యా పట్ల శ్రద్ద చూపిస్తూ ఉత్తమ ఫలితాలు తీసుకువస్తున్న చిన్నారులకు హోఫ్ పౌండేషన్ ధ్వారా పుస్తాకాలను, బ్యాగులను అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?